OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 Uzimajući u obzir odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („GDPR“), Kungfu digital („Kungfu digital j.d.o.o.“ i/ili „Društvo“) želi osigurati potpuno poštivanje propisa koji se primjenjuju na područje zaštite podataka kako biste nam i dalje povjerili svoje osobne podatke.

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti opisuje kako i koje osobne podatke prikupljamo, čuvamo i upotrebljavamo kada posjetite našu internetsku stranicu, kada nam putem internetske stranice pošaljete svoj životopis ili na bilo koji drugi način s nama ostvarite suradnju, uvjete pod kojim ih takve osobne podatke možemo objaviti te kako ih na siguran način pohranjujemo.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, želite dodatne informacije o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke ili želite ostvariti svoja prava koja imate vezano uz zaštitu podataka, možete se obratiti imenovanom Službeniku za zaštitu podataka: poštom na adresu Antuna Bauera 19, 10000 Zagreb, Hrvatska ili putem e-maila na adresu stipe@kungfu.digital

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA IZRAVNIM USTUPANJEM

U pravilu, osobne podatke (odnosno informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi) prikupljamo kada nam ih izravno ustupite.

U pravilu, vaše ćemo osobne podatke (kao što je ime, prezime, e-mail adresa) prikupiti ako želite postati Kungfu digital-ov suradnik ili zaposlenik te u tu svrhu ispunite obrazac za kontakt.

AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA ILI PRIKUPLJANJE IZ DRUGIH IZVORA

U pojedinim slučajevima vaše osobne podatke prikupljamo prilikom vašeg posjeta naše internetske stranice (pogledajte našu Politiku o kolačićima).

U pojedinim slučajevima vaše osobne podatke prikupljamo iz drugih izvora. Tako vaše podatke možemo dobiti uslijed pripajanja društava ili ako su ih objavile druge osobe koje su Kungfu digital-u prijavile nuspojave. U tom slučaju, smatrat ćemo da ste dali svoju privolu za objavu vaših osobnih podataka.

UPORABA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA ISKLJUČIVO U UTVRĐENE SVRHE OBRADE

S obzirom na naš međusobni odnos, vaše osobne podatke obrađujemo ako za to imamo vašu privolu, ako je to potrebo za provođenje ugovora, ako je to potrebno za ispunjavanje naših pravnih obveza ili za ispunjavanje određenih legitimnih interesa koji nemaju prednost nad vašim pravima i temeljnim slobodama.

Kada vaše osobne podatke obrađujemo na temelju vaše privole (primjerice, u slučaju kada pristanete da vam šaljemo promotivne materijale), imate mogućnost povući takvu privolu.

Osim toga, vaše podatke možemo obrađivati u svrhu ispunjavanja ugovora kojeg smo sklopili s vama, kao i u svrhu ispunjavanja naših pravnih obveza odnosno suradnje s nadležnim tijelima, ovisno o slučaju.

Ne dovodeći u pitanje vaša prava i temeljne slobode, vaše osobne podatke možemo obrađivati i u svrhu ispunjavanja određenih legitimnih interesa kao što su sprečavanje, otkrivanje i istraga prekršaja, uključujući prijevaru i pranje novca ili financiranje terorističkih djela, analizu i upravljanje komercijalnim rizicima, u vezi s bilo kojim zahtjevom, tužbom ili postupkom (uključujući, ali ne ograničavajući se na, izradu i reviziju dokumenata, izradu dokumenata potrebnih za sklapanje transakcije, dobivanje pravnih savjeta i olakšavanje namire) i/ili zaštitu ili izvršavanje ugovornih i zakonskih prava i obveza, suradnju s tijelima javne vlasti.

KAKO POSTUPAMO S VAŠIM PODACIMA

Vaše osobne podatke možemo objaviti našim suradnicima ili partnerima, kao što su partneri za informatičke usluge, revizori ili pravni savjetnici, tijela javne vlasti ili javne ustanove.

Ovisno o slučaju, prilikom svakog prijenosa osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora poštivat će se zakonske odredbe, primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite te ćete o tome biti obaviješteni.

Naša internetska stranica ne prikuplja podatke koje vas mogu identificirati kao pojedinca u svrhu prodaje trećim stranama za potrebe marketinga usmjerenog na potrošače.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI DJECE

Naša internetska stranica namijenjena je odraslim osobama. Ne obrađujemo osobne podatke osoba za koje znamo da su mlađe od 16 godina. Osobni podaci osoba mlađih od 16 godina obrađivat će se isključivo uz prethodnu privolu roditelja ili nositelja roditeljskih odgovornosti. Takav zakonski zastupnik ima pravo, na zahtjev, pregledati podatke koje je dijete dostavilo i/ili zatražiti njihovo brisanje.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera, Kungfu digital obrađuje osobne podatke na način koji jamči odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka, što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećivanja.

VAŠA PRAVA

Vezano uz vaše osobne podatke koje Kungfu digital obrađuje putem ove internetske stranice, ostvarujete sljedeća prava:

 • pravo pristupa, odnosno pravo na primitak naše potvrde obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne, kao i pristupa osobnim podacima te informacijama o načinu njihove obrade;
 • pravo na ispravak, odnosno pravo na ispravljanje netočnih osobnih podataka i/ili nadopunjavanje nepotpunih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja;
 • pravo na brisanje/pravo na zaborav, odnosno pravo na brisanje osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako takvi podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni i ukoliko nema više nijedne druge pravne osnove za obradu, ako su nezakonito prikupljeni ili ako postoji zakonska obveza njihovog brisanja;
 • pravo na ograničavanje obrade koje se primjenjuje (i) ako osporavate točnost vaših osobnih podataka, (ii) ako je obrada podataka nezakonita i protivite se brisanju vaših osobnih podataka te umjesto toga zahtijevate ograničenje obrade; (iii) ako nam vaši osobni podaci više nisu potrebni, no trebaju vam kako bi utvrditi, ostvariti ili obraniti svoja prava na sudu, (iv) ako se protivite obradi tijekom razdoblja provjere imaju li naši legitimni razlozi prednost nad vašim pravima;
 • pravo na protivljenje obradi vaših osobnih podataka osim kada možemo dokazati da postoje opravdani razlozi za obradu vaših osobnih podataka, razlozi koji imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama odnosno razlozi za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu prava na sudu;
 • pravo povlačenja privole u bilo kojem trenutku, ne dovodeći pritom u pitanje zakonitost obrade izvršene temeljem takve privole prije njezina povlačenja;
 • pravo prenosivosti podataka, odnosno pravo dobivanja osobnih podataka koje ste nam dostavili u ovdje navedene svrhe, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom obliku, kao i pravo prijenosa ovih podataka drugom voditelju obrade;
 • pravo na podnošenje žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP);
 • pravo da se o vama ne donosi odluka isključivo temeljem automatizirane obrade, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke ili na sličan način na vas značajno utječe, osim kada je takva obrada potrebna radi izvršenja ugovora ili je dopuštena zakonom.

Za ostvarivanje ovih prava, osim kada ostvarujete svoje pravo na podnošenje žalbe nadležnom tijelu, kako je gore navedeno, potrebno je predati pisani zahtjev:

 • putem e-maila: na e-mail adresu stipe@kungfu.digital; ili
 • putem telefona, na broj: +385 91 4554 030; ili
 • poštom na adresu: Antuna Bauera 19, 10000 Zagreb, Hrvatska; ili

RAZDOBLJE POHRANE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o našem odnosu, vaše osobne podatke pohranjujemo tijekom vremenskog razdoblja koje nam je potrebno radi ispunjavanja određene pravne obveze iz našeg područja poslovanja ili u skladu s važećim rokovima zastare (primjerice, 10 godina nakon završetka ugovornog odnosa) ili radi poštivanja obveze arhiviranja koju propisuju primjenjivo zakonodavstvo (primjerice, zakonodavstvo iz financijskog područja).

IZMJENE OBAVIJESTI O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Našu Obavijest o zaštiti privatnosti redovito pregledavamo, a sva njezina ažuriranja objavljujemo na ovoj internetskoj stranici, bez prethodne obavijesti. Međutim, vaše osobne podatke obrađujemo prema smjernicama navedenima u važećoj Obavijesti o zaštiti privatnosti koja je na snazi nakon datuma prikupljanja podataka.